lördag 9 juni 2012

LO VILL AVSKAFFFA LAGEN OM VALFRIHET

LO har beslutat att verka för att avskaffa "Lagen om valfrihet" (LOV).
Den 11 juni ska Kommunfullmäktige i Högsby besluta om LOV ska införas i hemtjänsten.
Socialdemokraterna i kommunen har hela tiden förhalat frågan med återkommande krav på nya utredningar och tillägg. Nu kan man förmodligen inte hitta på flera hinder, så det enda som återstår är att att gå till beslut på nästa fullmäktigemöte.
LOV infördes 2009 och innehåller regler för kommuner och landsting, som vill införa valfrihet för sina invånare. LOV leder till flera småföretag, särskilt på landsbygden. Ofta är det då vårdpersonal som "startar eget" och ger kunderna möjligheter att välja företag och inriktning på utförda tjänster.
LOV är ofta en tänkbar och utmärkt start för kvinnor att få sin dröm uppfylld i ett eget företag. Här kan man också förverkliga sina drömmar att utföra arbetet på ett bättre sätt än tidigare erbjudits i den kommunala sektorn.
Allt detta vill nu LO och förmodligen också Socialdemokraterna förhindra.
Man skyller bland annat på de så kallade "vårdskandalerna", som så flitigt debatterats i pressen. Men vad handlade dessa skandaler egentligen om? Därom är man synnerligen oeniga.
Allt som skrivs i pressen är inte sant. Ofta ligger det helt andra skäl bakom än men först tror. Det gäller också i detta fall.
Socialstyrelsen anser att det är svårt att mäta kvaliteten inom äldreomsorgen men att det inte finns någon större skillnad på offentliga och privata utövare.
När det rör jämförelsen mellan privata och kommunala "särskilda boenden" uttalar man ändå att kommunala boenden är bättre för patienterna i 3 av 12 fall och privata boenden är bättre för patienterna i 9 av 12 fall. (Dagens Samhälle 22/12.)
Vad de få studier som utförts ändå pekar på är att konkurrensen lett till ökat kvalitetsmedvetande hos kommunerna. Det tycker vi är bra.
Vi vill se mera konkurrens och valfrihet i vår kommun. Då tror vi att de som behöver vård och omsorg blir nöjdare. Dessutom har vårdpersonalen äntligen möjlighet att kunna välja arbetsgivare.
Högsbymoderaterna röstar JA till LOV!
Den 9 juni 2012
/Monika

söndag 3 juni 2012

FOKUS KOMMUNRANKING 2012


I årets ranking "Här är det bäst att bo" hamnar Högsby på 239:e plats.
(Förra året plats 281) Vi har alltså blivit bättre med 42 platser i statistiken. Det är ju glädjande, men fortfarande inget att skryta med.

När det gäller "Att vara ung i kommunen" finns vi på plats 271.
Det är ju verkligen bekymmersamt.
Fokus har hämtat sina uppgifter från b.a. Skolverket, Riksidrottsförbundet, Folkhälsoinstitutet och AF.
Statistiken är mestadels från år 2009 men också
från 2008 (Riksidrottsförbundet) och 2010 (AF).
Rankingen berör ungdomsarbetslöshet, mobbning, alkoholbruk, den psykiska hälsan bland unga, lärartäthet, andelen som uppnått målen i skolan och antalet idrottsföreningar.
Vad som är det största problemet för Högsbys unga kan diskuteras.
Grundskolans lärartäthet 2010 ligger litet under riksgenomsnittet, men är högre i gymnasieskolan. Andelen lärare med högskoleexamen i grundskolan är procentuellt högre medan gymnasieskolans lärare med pedagogisk högskoleutbildning
i % är 53. ( Riksgenomsnittet =80)
Andelen elever i grundskolan som inte uppnått målen i ett eller flera ämnen: 22(riksgenomsnitt: 24).
Meritvärdet i åk 9 totalt, genomsnitt, för 2011 ligger i det närmaste på riksgenomsnittet (H 209-R 211). Likaså andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan. (H 86- R 88)
Andelen elever på gymnasieskolan, som fullföljt sin utbildning inom 4 år är 81 jämfört med riksgenomsnittets 76.

När det gäller arbetslösheten i åldergruppen 18-24 år 2012 04
var 23 öppet arbetslösa och 43 sökande i program med aktivitetsstöd.
Ja, här finns mycket för politiken att uträtta.
Nya Moderaterna kommer verkligen att satsa på åtgärder för att motverka arbetslöshet. Vi vill i första hand stimulera näringslivet / företagen  så de kan expandera och erbjuda flera arbetstillfällen.
Vi håller tummarna för en sänkning av bolagsskatten och en rensning i regelsystemet.

När det gäller ungdomars psykiska hälsa och alkoholvanor ber jag få återkomma.
Nu räcker det för i dag.
Monika

lördag 2 juni 2012

Socialdemokraternas politik hotar 25 000 ungdomsjobb


Nya Moderaternas viktigaste fråga är jobben. Vi har en politik som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och stärker arbetslinjen. Jobbskatteavdrag, sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt restaurangmoms är några exempel på åtgärder för fler jobb. Socialdemokraterna pratar också om jobben. Men för dem stannar det vid prat. Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för att anställa unga, höja restaurangmomsen och göra det mindre lönsamt att arbeta. Allt detta leder till färre jobb och krångligare vägar till anställning. Sammantaget hotar Socialdemokraternas förslag 25 000 unga personers jobb. Vad händer när ingen jobbar? Svaret är enkelt. Om ingen jobbar blir det inga resurser till välfärden. Om ingen jobbar finns inga pengar till skolan, sjukvården och äldrevården. Jobb ger välfärd.