måndag 5 november 2012

Kommenfullmäktigemöte för november är nu avslutat.
Efter att ha lyssnat på omvärldsanalysen kan jag konstatera att den arbetslinje som den moderatledda regeringen har drivit är helt avgörande för vår kommuns framtid. När man tittar på siffrorna som rör skattekraften i vår kommun ser man att vi har cirka 20000 Kr mindre i skattekraft per invånare än riksgenomsnittet. Kommunen har också en lägre andel förvärvsarbetande än snittet för landet.

Till viss del kan skattekraftsunderlaget förklaras med regionala löneskillnader, men andelen förvärvsarbetare måste bli fler.

Marcus SchönHÖGSBY KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN


Kvällens Kommunfullmäktige möte har en viktig uppgift framför sig och det gäller beslut om den nya Översiktsplanen. Då ska den upp på agendan igen. Den här gången med hjälp av Michael Lijonhud från länets Infrastrukturkontor.
En översiktsplan är kommunens viktigaste verktyg, som dock inte är juridiskt bindande.
Den har däremot en viktig vägledande funktion och ska ligga till grund för beslut avseende planerings-och bebyggelsefrågor i bl.a. kommunens nämnder, förvaltningar och andra myndigheter.

Vårt förslag till översiktsplan har varit ute på remiss till Länsstyrelsen, angränsande kommuner, Regionförbundet, Kalmar Läns Museum, Sveaskog, samtliga byalag / samhällsföreningar m.fl.
Den har dessutom ställts ut så att allmänheten haft möjlighet att ge sina synpunkter.
Ovan nämnda instansers yttranden har föranlett en hel del ändringar i den slutversion som presenteras här i dag.

Själv fick jag information om den tänkta Översiktsplanen i Kommunstyrelsen för en tid sedan och jag reserverade mig då till KS beslut.
 Min reservation gällde då som nu triangelspåret i Berga.
Om man skickar ut en handling på remiss, då måste man alltid ta ställning till de svar som kommer tillbaka.
Till Berga Samhällsförenings svar bifogades en protestlista med ca 600 namnunderskrifter från invånare i Högsby kommun + 250 andra personer. 
Hur har kommunens ledning och Kommunfullmäktige tänkt hantera detta?
Fram till nu har ingen kunnat övertyga Bergaborna om att planförslaget är acceptabelt.
 Återstår nu bara att "köra över" en hel bys uppfattning och önskemål eller hur har man tänkt sig?
 Den diskussion som följt efter Berga Samhällsförenings svar på Översiktsplanen borde ha behandlats med större respekt, tycker jag. 
Bergabornas oro och indignation, att ett triangelspår kommer att försämra byns status som stationssamhälle och attraktiv bostadsort och med attraktionskraft för inflyttning, måste tas på allvar.

 Infrastrukturkontoret verkar mestadels ta debatten via pressen och påpekar där att en enighet måste till stånd.
Jaha, och hur gör man då? Hur ska vi få enighet?
Det talas ju alltid om hur viktigt det är med demokrati. 
Har man tagit hänsyn till det i det här ärendet?

Nu är det ju på det viset att jag är representant för mina väljare och det är mitt uppdrag att i möjligaste mån lyssna och agera efter deras önskemål!
Alltså vidhåller jag  min negativa inställning till triangelspåret i Berga.

Monika